پایانه های درون شهری

پایانه های درون شهری

قابل توجه شهروندان محترم شهر شیراز
* برابر ابلاغ مصوبه شورای محترم اسلامی شهر شیراز نرخ های کرایه انواع سرویس های حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری به شرح جدول زیر اعلام گردیده و از تاریخ 1402/1/20 قابل اجرا می باشد

نرخ کرایه پرداختی شهروند در خطوط اتوبوسرانی شیراز (ریال)
ردیف شماره خط کرایه کارتی 1402
1 70-1-27-71 10,653
2 31-4-51 11,090
3 18-73 11,528
4 96-3-75 11,965
5 24-20-97-26 12,402
6 33-2-90-80-48-45-72-91-74-109-35 12,839
7 14-155-10-77-94-68-59 13,277
8 گچی 13,308
9 152-47-57 13,714
10 79-98 14,151
11 135-92 14,589
12 28 14,883
13 5-22 15,026
14 93-99-39-46 15,463
15 146-76-16-117-60 16,338
17 115 17,650
18 154-69 18,087
19 17-56 18,556
20 150 18,961
21 25 19,081
22 37 21,180
23 50 26,427
 
نرخ کرایه پرداختی شهروند خطوط مینی بوسرانی شیراز (ریال)
ردیف شماره خط کرایه کارتی 1402
1 36-114 16,973
2 112-119-116 17,280
3 63 18,810
4 124 21,470
5 122 21,837
6 123 22,205
7 113 22,572
8 111 27,715
9 29 30,653
         
         
         
ردیف خطوط دربستی نرخ کرایه 1402 (ریال)
1 ناوگان معمولی 1,112,000
2 ناوگان مگاترانس 1,335,000
         
         
ردیف خطوط شبانه نرخ کرایه 1402 (ریال)
1 شهرک گلستان 34,969
2 پایگاه هوایی 28,126
3 سعدیه 28,126
4 عادل آباد 28,126
 
 
خط کرایه کارتی پرداختی مسافر 1402 (ریال)
70 10,653
1 10,653
27 10,653
71 10,653
31 11,090
4 11,090
51 11,090
18 11,528
73 11,528
96 11,965
3 11,965
75 11,965
24 12,402
20 12,402
97 12,402
26 12,402
33 12,839
90 12,839
80 12,839
48 12,839
35 12,839
45 12,839
72 12,839
91 12,839
74 12,839
109 12,839
2 12,839
گچی 13,308
14 13,277
155 13,277
10 13,277
77 13,277
94 13,277
68 13,277
59 13,277
57 13,714
152 13,714
47 13,714
79 14,151
98 14,151
135 14,589
92 14,589
28 14,883
5 15,026
22 15,026
46 15,463
93 15,463
99 15,463
39 15,463
146 16,338
76 16,338
16 16,338
117 16,338
60 16,338
115 17,650
154 18,087
69 18,087
17 18,556
56 18,556
150 18,961
25 19,081
37 21,180
50 26,427
114 16,973
36 16,973
112 17,280
119 17,280
116 17,280
63 18,810
124 21,470
122 21,837
123 22,205
113 22,572
111 27,715
29 30,653
شبانه  نمازی- گلستان 34,969
شبانه نمازی- پایگاه 28,126
شبانه نمازی- سعدیه 28,126
شبانه نمازی- عادل آباد 28,126
 
خط کرایه کارتی پرداختی مسافر 1402 (ریال) کرایه نقدی 1402 (ریال)
70 10,653 25,000
1 10,653 25,000
27 10,653 25,000
71 10,653 25,000
31 11,090 25,000
4 11,090 25,000
51 11,090 25,000
18 11,528 25,000
73 11,528 25,000
96 11,965 25,000
3 11,965 25,000
75 11,965 25,000
24 12,402 25,000
20 12,402 25,000
97 12,402 25,000
26 12,402 25,000
33 12,839 25,000
90 12,839 25,000
80 12,839 25,000
48 12,839 25,000
35 12,839 25,000
45 12,839 25,000
72 12,839 25,000
91 12,839 25,000
74 12,839 25,000
109 12,839 25,000
2 12,839 25,000
گچی 13,308 30,000
14 13,277 25,000
155 13,277 25,000
10 13,277 25,000
77 13,277 25,000
94 13,277 25,000
68 13,277 25,000
59 13,277 25,000
57 13,714 25,000
152 13,714 25,000
47 13,714 25,000
79 14,151 25,000
98 14,151 25,000
135 14,589 25,000
92 14,589 25,000
28 14,883 30,000
5 15,026 25,000
22 15,026 25,000
46 15,463 25,000
93 15,463 25,000
99 15,463 25,000
39 15,463 25,000
146 16,338 25,000
76 16,338 25,000
16 16,338 25,000
117 16,338 25,000
60 16,338 25,000
115 17,650 30,000
154 18,087 25,000
69 18,087 25,000
17 18,556 30,000
56 18,556 30,000
150 18,961 30,000
25 19,081 30,000
37 21,180 35,000
50 26,427 35,000
114 16,973 25,000
36 16,973 25,000
112 17,280 25,000
119 17,280 25,000
116 17,280 25,000
63 18,810 25,000
124 21,470 30,000
122 21,837 30,000
123 22,205 30,000
113 22,572 30,000
111 27,715 35,000
29 30,653 35,000
شبانه  نمازی- گلستان 34,969  
شبانه نمازی- پایگاه 28,126  
شبانه نمازی- سعدیه 28,126  
شبانه نمازی- عادل آباد 28,126  

راهنمای مسیر پایانه های درون شهری                                                 
 
خط منطقه    مبدأ مقصد
1 1 پایانه شهید دستغیب(حرم مطهر) شیخ ابیوردی 2
2 1 پایانه شهید دستغیب(حرم مطهر) بلوار نارنجستان
3 4 پایانه شهید دستغیب(حرم مطهر)  بولوار شهدای نهضت سواد آموزی
4 4 پایانه شهید دستغیب(حرم مطهر) میدان شهدای ارتش 
5 4 پایانه شهید دستغیب(حرم مطهر) مهدی آباد  - حجت آباد
10 1 پایانه ولیعصر (عج) بلوار شهید سادات
14 1 پایانه شهید دستغیب(حرم مطهر) بلوار نارنجستان
16 2 پایانه احمدی  شهرک فرهنگیان
17 1 پایانه ولیعصر (عج) روستای کفترک
18 2 بولوار جمهوری اسلامی خیابان صاحب الامر
20 1 پایانه ولیعصر (عج) شهرک پرواز- تقاطع بلوار سرداران شهید
22 3 پایانه نمازی بلوار پرستار
24 1 پایانه نمازی میدان گلستان 
25 4 پایانه احمدی  سلطان آباد - جرسقان
26 4 پایانه شهید دستغیب(حرم مطهر) شهرک شهید دستغیب
27 2 پایانه استقلال بلوار الزهرا(س)
28 1 ابتدای خیابان شهید دوران اقبال آباد
31 4 پایانه شهید دستغیب(حرم مطهر) خیابان شاهزاده بیگم
33 4 پایانه شهید دستغیب(حرم مطهر) بلوار نواب صفوی
35 4 پایانه شهید دستغیب(حرم مطهر) انتهای بلوار قائم
37 3 پایانه قصردشت گویم
39 2 پایانه احمدی  بلوار دکتر شریعتی
45 2 پایانه شهید دستغیب(حرم مطهر) خیابان پاییز
46 2 پایانه احمدی   شهرک فرزانگان -بهاران
47 2 پایانه احمدی  شهرک گلشن
48 2 پایانه استقلال شهرک ولیعصر(عج)
50 3 پایانه قصردشت قلات
51 1 پایانه ولیعصر (عج) پایانه استقلال
56 3 پایانه قصردشت شهرک قصر قمشه
57 3 پایانه قصردشت شهرک جوادیه
59 2 پایانه احمدی  خیابان امام خمینی (ره)
60 3 پایانه قصردشت شهرک گلستان
68 3 پایانه نمازی  انتهای بلوار امیرکبیر
69 3 پایانه قصردشت پایانه بهارستان
70 1 پایانه ولیعصر (عج) پایانه نمازی
71 1 پایانه ولیعصر (عج) پایانه نمازی
72 1 پایانه ولیعصر (عج) بلوار جانبازان
73 1 میدان گلستان  میدان ارم
74 1 پایانه نمازی بلوار نارنجستان
75 4 پایانه شهید دستغیب(حرم مطهر) بلوار عرفان
76 1 پایانه ولیعصر (عج) شهرک رکن آباد 
77 1 پایانه ولیعصر (عج) بلوار فرصت شیرازی
79 1 پایانه ولیعصر (عج) شهرک صادقیه
80 2 پایانه نمازی خیابان شهید فرزدقی
90 2 بولوار جمهوری اسلامی پایانه بهارستان
91 2 پایانه نمازی پایانه لشکری
92 4 پایانه شهید دستغیب(حرم مطهر) شهرک بهارستان
93 2 پایانه احمدی  بلوار یاوران غربی
94 2 پایانه احمدی  ایمان جنوبی
96 3 پایانه شهید دستغیب(حرم مطهر) پایانه قصردشت
97 1 پایانه شهید دستغیب(حرم مطهر) بلوار نارنجستان
98 4 پایانه ولیعصر (عج) پایانه بهارستان
99 2 پایانه احمدی  بلواریاوران غربی
109 2 پایانه نمازی ایمان جنوبی
115 3 شهرک فجر سپاه ایستگاه مترو میدان احسان
117 3 پایانه قصردشت تقاطع غیر همسطح غدیر
135 4 پایانه شهید دستغیب(حرم مطهر) بلوار رسول اعظم (ص)
 
 
 
146         2 پایانه استقلال  شهرک رضوان 
148 3 پایانه بزین میدان شهدا
150 3 ابتدای شهرک گلستان پایانه استقلال
151 3 پایانه نمازی دانشگاه پیام نور شهرک گلستان
152 2 پایانه نمازی شهرک بهارستان
155 4 پایانه شهید دستغیب(حرم مطهر) بلوار شهید قدوسی
گچی 4 شهرک شهید دستغیب روستای گچی
29 1 میدان شهید شیرودی دوراهی کوار- جهرم
36 3 پایانه قصردشت شهرک بزین
63 3 پایانه قصردشت شهرک شهیدبهشتی
111 4 پایانه بهارستان زندان پیربنو
112 4 ابتدای خیابان محراب شهرک شهید دستغیب
113 3 پایانه قصردشت شهرک آرین- انجیره
114 4 پایانه بهارستان شهرک سامان
116 2 پایانه احمدی  خیابان مسلم و دولت
119 1 پایانه ولیعصر (عج) بلوار شهید وفایی
122 1 میدان شهید شیرودی گردخون
123 4 شهرک شهید دستغیب علی آباد
124 4 عادل آباد روستای کرونی
 

 
ردیف پایانه های درون شهری 
1 پایانه ولیعصر
2 پایانه احمدی نو
3 پایانه استقلال
4 پایانه قصردشت
5 پایانه نمازی
6 پایانه شهید دستغیب
7 پایانه قهرمانان
 

 

منبع : سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر
۲۷۲۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

نظرسنجی لینک فاوا
نظرسنجی
میزان رضایت شما از عملکرد سازمان حمل و نقل مسافر به چه میزان است؟
عالی
خوب
ضعیف
متوسط
نظرسنجی لینک فاوا
لینک های مرتبط

پیوندها
آمار بازدید سایت

بازدید امروز ۸۴
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۳۵ نفر
کل بازدیدکنندگان ۶۵۴۰۸۸ نفر
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز می باشد